Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog i Psychoterapeut - opinie - Wrocław, Psychoterapeuta

Paweł Helfer - psychoterapeuta i socjoterapeuta licencjonowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, współpracuje z Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym.

Zaj­mu­je się przede wszyst­kim pro­wa­dze­niem psy­cho­te­ra­pii in­dy­wi­du­alnej oraz grup te­ra­peu­tycz­nych. Pra­cu­je z oso­ba­mi do­ro­sły­mi oraz młodzie­żą.

Swoją pracę pod­da­je sta­łej, re­gu­lar­nej i pro­fe­sjo­nal­nej su­per­wi­zji u super­wi­zo­rów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym oraz Krakow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­nym. Za­wsze sto­su­je się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga. Za­pew­nia ano­nimo­wość i dys­kre­cję – niezbędne dane oso­bo­we pacjenta to je­dy­nie imię i nazwisko oraz numer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go.

Gabinet udziela pomocy psychologicznej m.in. osobom, które:

* PRZEŻYWAJĄ KRYZYSY WARTOŚCI, POCZUCIE BRAKU SENSU ŻYCIA
* DOŚWIADCZAJĄ CHRONICZNEGO STRESU, PRZEMĘCZENIA, NAPIĘCIA NERWOWEGO
* CIERPIĄ Z POWODU NIEPOKOJU, LĘKU, DEPRESJI
* PRZEŻYWAJĄ KONFLIKTY, KRYZYSY I TRUDNOŚCI W ZWIĄZKACH PARTNERSKICH, MAŁŻEŃSKICH I RELACJACH RODZINNYCH
* NIE RADZĄ SOBIE W RELACJACH Z INNYMI LUDŹMI, NIEUMIEJĄCYM UTRZYMYWAĆ BLISKICH RELACJI, OBAWIAJĄCYM SIĘ SAMOTNOŚCI LUB ZWIĄZKU
* PRZEŻYWAJĄ POWTARZAJĄCE SIĘ SYTUACJE POWODUJĄCE CIERPIENIE ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYM POWRACAJĄCYCH MYŚLI O TRUDNYCH PRZEŻYCIACH Z PRZESZŁOŚCI
* MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO WŁASNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI, SĄ NIEŚMIAŁE
* MAJĄ KŁOPOTY Z JEDZENIEM, CIERPIĄ NA ANOREKSJĘ, BULIMIĘ
* MAJĄ KOSZMARY SENNE, KŁOPOTY ZE SNEM, CIERPIĄ NA BEZSENNOŚĆ, ZABURZENIA SNU
* PRZEJAWIAJĄ ZABURZENIA ZACHOWANIA NA RÓŻNYM TLE, NIE RADZĄ SOBIE Z WŁASNĄ AGRESJĄ, IMPULSYWNOŚCIĄ LUB APATIĄ
* SĄ OFIARAMI NADUŻYĆ – PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ, SEKSUALNEJ, SPOŁECZNEJ
* PRZEŻYWAJĄ KRYZYS W PRAKTYKOWANEJ AKTYWNOŚCI, MAJĄ TRUDNOŚCI W PRACY, POCZUCIE WYPALENIA ZAWODOWEGO
* SĄ ZAINTERESOWANE WŁASNYM ROZWOJEM I SAMOPOZNANIEM
* POSZUKUJĄ SWOJEJ DROGI W ŻYCIU, PRAGNĄ MIEĆ WIĘKSZY WPŁYW NA NIE

Telefon kontaktowy: 

607 074 196

Dane adresowe: 

GABINET PSYCHOLOGICZNY PAWEŁ HELFER

UL. KWISKA 5/7 pok. 119, 54-210 WROCŁAW

www.psychogabinet.pl

Koszt wizyty: 
100 zł
Uprawnienia tego lekarza możesz sprawdzić w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Gabinet utworzony: 2010-03-21 10:21, Aktualizacja: 2014-12-12 11:34

Ranking lekarzy

Wiecej podobnych lekarzy: Psychoterapeuta Wrocław
Jeśli chcesz aby, z opisu tego gabinetu, zniknęła sekcja podobne gabinety, to Wyróżnij gabinet

Opinie o Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog i Psychoterapeut

Zniknęła Twoja opinia? Jeśli się zarejestrujesz, to dowiesz się dlaczego tak się stało...

Przestrzegam przed tym

Przestrzegam przed tym panem, fałszywy i nie uczciwy. Ocenia bezpodstawnie.

Napisz opinię

  • Dozwolone tagi HTML: <strong> <cite> <i> <b> <ul> <li>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
Image CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka (wielkość liter ma znaczenie).

Konto użytkownika

Aby się zalogować przejdź na stronę: Strona logowania