Apele Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 13 lutego

lekarz, by  stockimages/w ww.freedigitalphotos,net

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia w dniu 13 lutego br. podjęła pięć apeli:

- do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia odpłatności za wydawanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny

Apel ten mówi, że orzekanie o stanie zdrowia pacjenta w celu wydania zaświadczenia o niezdolności do pracy jest bez wątpienia czynnością mieszczącą się w zakresie wykonywania zawodu lekarza, dlatego przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego powinny przewidywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Według wniosku to ZUS powinien ponosić koszty wydania tego zaświadczenia, ponieważ to ZUS jest podmiotem zlecającym wystawienie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, więc powinien również ponosić koszty ich wykonania.

- do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Apel o zmianę ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez zaliczenie okresów wykonywania czynności przez członka organu samorządu zawodowego lub wykonywania czynności na rzecz samorządów zawodowych przez ich członków, za które nie otrzymali wynagrodzenia, do okresów nieskładkowych.

- do Narodowego Funduszu Zdrowia

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Prezesa NFZ o umieszczenie w prowadzonym przez Centralę NFZ Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne wyraźnej informacji, że wyświetlane dane nie uwzględniają liczby pacjentów kontynuujących leczenie.

„Zgodnie z art. 20 ust. 1a znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. Zapis ten powoduje, że opublikowana lista oczekujących w poradniach ambulatoryjnych wykazuje znaczącą rozbieżność z faktycznym terminarzem przyjęć placówki, który musi uwzględniać pacjentów kontynuujących leczenie, którzy na liście nie są ujawnieni. Bez niezbędnej w tym zakresie informacji odczytywane w Informatorze NFZ dane o liczbie zapisanych pacjentów mogą w konfrontacji z podanym obok terminem pierwszego możliwego przyjęcia mogą u pacjentów niepotrzebnie wywoływać uczucie niezrozumienia lub nawet podejrzliwości.”

- do lekarzy i lekarzy dentystów

W tym apelu NRL przypomina swoją krytyczną ocenę sposobu przygotowania, wprowadzenia i praktyki działania pakietu onkologicznego i ponownie stwierdza niedopuszczalność narzucanych przez nowe przepisy zasad selekcji chorych. Podkreśla także, że chaos, ograniczenia oraz naciski administracyjne wynikające z nowych przepisów doprowadziły do poważnych zaburzeń w zakresie organizacji opieki nad pacjentami. Przypomina także, że pacjenci nie powinni mieć wątpliwości, że lekarze i lekarze dentyści będą im pomagali i otaczali ich opieką, nawet jeżeli utrudniają im to tworzone wbrew opiniom środowiska przepisy.

- do Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy.

Wniosek NRL argumentuje tym, że „Obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące nieodpłatnych świadczeń mogą prowadzić do nieuzasadnionego uznawania przez organy skarbowe, iż po stronie lekarza i lekarza dentysty uczestniczącego w nieodpłatnym szkoleniu organizowanym przez izby lekarskie, występuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

Natomiast w dniu 24 lutego na stronie NIL poinformowano, że Komisja Ustawodawcza Sejmu oceniająca wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej do Trybunału Konstytucyjnego uznała, że wszystkie cztery zarzuty skierowane przez Naczelną Radę Lekarską przeciwko obecnej regulacji klauzuli sumienia są uzasadnione.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska http://www.nil.org.pl

Napisz opinię

  • Dozwolone tagi HTML: <strong> <cite> <i> <b> <ul> <li>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
Image CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka (wielkość liter ma znaczenie).

Konto użytkownika

Aby się zalogować przejdź na stronę: Strona logowania